„Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България”

Финансираща организация: ЕК/Фонд “Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ) и дофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН

Продължителност: 01/09/2017 – 31/08/2018

Дейности: фасилитиране процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги по програма за социална медиация и хуманитарна подкрепа и създаване на култура на толерантност чрез дейности по лобиране и застъпничество, публичност и информиране. Допълнителното финасиране на основните дейности в рамките на проект: „Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България, 2017 г.“ от Европейската Комисия, позволи съществуването и поддържането на разширен обем от услуги в Програмата за социална медиация, а именно работата на екипите от социални медиaтори на терен в Районно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в град София, оказващи подкрепа на търсещи закрила лица.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn