Стани наш партньор

стани патньор на "Съвет на жените бежанки в българия"

Подкрепи ни в каузата!

Инициативите и проектите, развивани от “Съвета на жените  бежанки в България” през последните 15 години, са възможни благодарение на съвместните усилия и принос на широк кръг от хора, далеч отвъд рамките на екипа ни. Дългосрочните и краткосрочните ни партньорства покриват както международни организации и съответните им филиали у нас, така и местни сдружения, търговски компании и физически лица.

Съвместно с партньорите ни от неправителствения сектор развиваме серия от инициативи, сред които централно място заемат социалните групи за деца, жени и мъже, подкрепяни по няколко от основните ни проекти – съответно от партньорите ни ВКБООНУНИЦЕФ България, Обществения борд на Телъс Интернешънъл в България, както и с подкрепата на Европейския фонд “Убежище, миграция, интеграция” (ФУМИ) и МВР.

Както за по-мащабните международни организации, така и за начинаещите НПО и неформални групи /граждански дружества/ на местно ниво, партньорството със “Съвета на жените бежанки в България” в подкрепа на търсещи закрила лица и бежанци дава възможност за работа с лоялен партньор с дългогодишен опит в областта, който познава от първа ръка спецификите и нуждите на бенефициерите и може да идентифицира ефективни мерки за подпомагане и интеграция

Индивидуални дарители

За физическите лица начините да партнират на СЖББ са доброволчество, материалното или финансово дарителство. Всеки, който желае да бъде наш доброволец, би могъл да се включи в дейността ни както във връзка с набирането, сортирането и разпределението на дарения, така и със своите професионални умения и опит - например с превод от и на арабски и персийски език. За повече информация, можете да прочетете статия ни “Бъди доброволец” или да се свържете директно с нас.

Корпоративни дарители

За корпоративни дарители е възможна подкрепата на конкретни проекти, кампании и инициативи, корпоративното дарителство и дарителството по ведомост, и разбира се, не на последно място, опцията за разработване на индивидуален съвместен проект, който да бъде реализиран от екипа ни в рамките на конкретна програмата за КСО. Дарителството по ведомост се състои в избора на конкретна сума, която ежемесечно се отчислява от възнаграждението на служителя и се насочва към избрана от него или на екипно ниво кауза.

Подпомагането на нашите каузи носи и други ползи, освен чистото морално удовлетворение. Данъчните облекчения за дарители, предвид естеството на дейността ни, могат да достигнат до 5% от данъчната основа при дарители физически лица и до 10% от положителния счетоводен финансов резултат при юридическите лица.

СЖББ се фокусира върху популяризирането и положителния имидж на нашите партньори чрез посочването им във всички наши комуникационни материали и платформи, и включването на техните лога по желание. Целите, към които се стремим с това, надхвърлят чистия PR – за нас е от съществено значение доброто да достига до максимално широк кръг от хора, да докосва сърцата им и да ги вдъхновява.

Дай своя принос

Стани партньор!

Телефон за връзка:

+359 8 78 136 231;
+359 8 78 136 321;
+359 8 76 766 588

E-mail:

office@crw-bg.org

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.