„Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България”

Финансираща организация: ЕК/Фонд “Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ) и дофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН Продължителност: 01/09/2017 – 31/08/2018 Дейности: фасилитиране процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги по програма за социална медиация и хуманитарна подкрепа и създаване на култура на толерантност чрез дейности по […]

„SAVE – Speak Out Against Violence”, фаза I

Финансираща организация: Уницеф България Продължителност: 01/04/2018 – 31/08/2018 Дейности: Проектът съдържаше серия от информационно-обучителни сесии с цел повишаване на информираността сред търсещи закрила лица на територията на ДАБ при МС и бежанците в гр. София, по темите за насилие основано на пола, равнопоставеност на половете, законова рамка спрямо извършители и грижи и услуги за пострадалите. […]