Застъпничество и лобиране

Грижим се един за друг

Много често случаите, които постъпват в организацията чрез Програмата за социална медиация или чрез Програмата за хуманитарна подкрепа, са сложни, многопластови и процесът на работа по тях изисква търсене на решeния и сътрудничество, както с останалите организации в сферата, така и с НПО, предоставящи социални услуги в общността. Събирането на оперативно ниво на специалистите, директно работещи с бежанци и търсещи закрила, дава възможност в рамките на една до три работни срещи да се обсъдят най-важните стъпки по даден случай, да се разпределят роли и задачи, и да се работи до бързото постигане на резултати по най-спешните нужди.

Мултидисциплинарният подход на работа дава пространство и за така нареченото застъпничество чрез работа по индивидуални случаи. Постигнатите резултати и изработеният механизъм за насочване се оформят като добра практика и служат за подобряване достъпа до услуги и междуорганизационното сътрудничество и при следваща необходимост.

Дейностите ни по лобиране са свързани с иницииране на градивни предложения за интеграционни политики на високо ниво, съвместно с широк кръг от партньорски организации.

Нашата визия

Ние имаме силата да превъзмогнем миналото.

Ние имаме силата да променим бъдещето.

Вие можете да ни помогнете да го направим.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.