Експертна дейност

Хуманитарна подкрепа

При нас бежанците и търсещите закрила могат да получат вещи от първа необходимост, съобразно ситуацията, в която се намират.

Социална медиация

Чрез програмата за социална медиация, хората, търсещи закрила, получават възможността за достъп до социална подкрепа.

Обучения и семинари

СЖББ събира различни специалисти, директно работещи с бежанци и търсещи закрила за обучения и семинари по актуални проблеми.

Застъпничество

Мултидисциплинарният подход на работа даде пространство и за така нареченото застъпничество чрез работа по индивидуални случаи.

направления

С какво можем да помогнем?

Експертите ни в Съвета на жените бежанки в България работят в направленията „Социална медиация” и „Лобиране и застъпничество“. Ние организираме и провеждаме вътрешни обучения за екипа, специфични обучения за професионалисти, развиваме нови за организацията дейности по застъпничество в индивидуални случаи.

Разработени са вътрешни насоки за работа по случаи на насилие, основано на пола или на произхода, домашно насилие, физическо, психическо и сексуално насилие в рамките на ръководни документи, съгласно които екипът ни работи със своите бенефициери – както пряко чрез медиация и консултиране, така и непряко, чрез довеждане до знанието на компетентните държавни органи.

Експертният ни екип развива и вътрешна методика за работа по случаи на бежанци и търсещи закрила, която включва специфика на социалната оценка, приоритизиране на нуждите, план за работа и обхват на насочванията. Методиката взема под внимание както културните различия, предисторията на преживени травматични събития, така и специфичната актуална ситуация на хора, попаднали в различна и непозната държава и изправени пред необходимостта да изградят наново живот за себе си и за децата си.

Съвместно с наши партньори, събираме различни специалисти, директно работещи с бежанци и търсещи закрила, за обучения и семинари по актуални проблеми от практиката. Провеждат се и обучения за доброволци, при които се дискутират теми като личностния и общностен смисъл на доброволчеството, както и практически действия, с които доброволецът може да бъде полезен.

текущи проекти

Пъстри моменти за пъстри души

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.