Необходима ли е реформа във всички сфери, ангажирани с детското благосъстояние?

Хроничните недостатъци на системата за закрила в България и колапсът на част от структурите стават все по-видими с увеличаването на броя на непридружените непълнолетни деца, потърсили международна закрила в страната ни. Липсата на внимание и последователни действия от страна на политическата система, заедно с неспособността на предишните управления да проведат качествена и пълноценна реформа и да инвестират в услуги и човешки ресурси, доведе до ситуация, в която в кризисен момент няма почти никакъв капацитет за справяне с тези остри и наболели проблеми.

„Съвет на жените бежанки в България“ и останалите неправителствени организации правят всичко възможно да подпомагат работата на държавата в тази ситуация, защото вярваме, че всяко дете у нас, независимо от своята история и произход, трябва да бъде подкрепено максимално и според нуждите си.

В контекста на поредицата от кризи – пандемична, политическа, а в началото на 2022 г. – бежанска и хуманитарна, сривът на всички системи и особено закрилата на детето, стана очевиден. Следваща крачка в тази посока трябва да бъде реформата във всички сфери, ангажирани с детското благосъстояние, повишаване на ефективността на междусекторната работа, подобряване на механизмите за събиране на данни и анализи.

Проект “Подкрепа за бъдеще” има за цел да допринесе за подобряване на условията и националния капацитет за прием на търсещи международна закрила, с фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни. Плануваните дейности ще имат ефект в посока подобряване на взаимодействието и капацитета за работа на терен и сътрудничеството именно с държавните институции като Държавна агенция за бежанците и Държавна агенция за закрила на детето.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn