“Мобилизиране на общността и овластяване на бежанците в България”

Финансираща организация: ВКБООН България

Период: 01/01/2023 г. – 31/12/2023 г.

Бенефициенти: Бежанци, лица, търсещи убежище и лица, ползващи се с временна закрила, които страдат от психологическото въздействие на конфликт, преследване, разселване и свързани травми, както и жертви или хора, изложени на риск от насилие, основано на пола.

Основна цел: Проектът има за цел да укрепи капацитета на СЖББ като организация, базирана в общността, както и да подобри достъпа до права и да улесни социалното приспособяване на бенефициентите чрез психосоциална подкрепа, хуманитарна помощ, застъпничество между заинтересовани страни и комплексна помощ за членове на най-уязвимите групи, включително семейства с повече от три деца, самотни родители, членове на семейства с увреждания, преживели насилие, възрастни хора и непридружени непълнолетни.

За да разшири дейностите по проекта и да бъде по-добър защитник на правата на бежанците и търсещите убежище, подкрепян от ВКБООН България, проектът „Мобилизиране на общността и овластяване на бежанците в България“ има за цел:

• Предоставяне на комплексна помощ на уязвими бенефициенти;

• Предоставяне на повишена спешна хуманитарна помощ, социална подкрепа и психологическа помощ на лицата с временна закрила;

• Подпомагане на социалната интеграция и достъпа до правата на бежанците и търсещите убежище чрез социално посредничество, психологическа помощ и хуманитарна помощ;

• Подобряване на достъпа на бежанци и търсещи убежище до системата на здравеопазване и предоставяне на подходяща информация и подкрепа за специални случаи на увреждания или хронични заболявания;

• Повишаване на осведомеността на българското общество, подобряване на приемането и общественото отношение към бежанците, чрез социални медийни платформи, предоставяне на редовна информация и ангажиране на отделни дарители и компании в редовни дарителски кампании;

• Участие в редовни срещи с различни институции и други неправителствени организации, по време на които ще се координират задачите по лобиране и застъпничество.

Дейности: Като част от дейностите по проекта сдружение “Съвет на жените бежанки в България” организира мултидисциплинарни срещи за застъпничество и намиране на решения за най-уязвимите групи бенефициенти. По време на индивидуални срещи екипът провежда оценки за намиране на решения за комплексни интервенции, които включват хуманитарна подкрепа, социална и психологическа подкрепа и подобряване на достъпа им до медицински грижи. Това социално проследяване на стотици уязвими лица позволява стартирането на дарителски кампании и предоставянето на артикули, които могат да покрият нуждите им, както и ангажирането на индивидуални и корпоративни дарители. Този проект включва също провеждане на проучване на услугите на СЖББ за най-добри практики и възможни резултати, като същевременно се събира информация и наблюдения.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn