Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите

Координационният механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила е в процес на създаване от 2015г. и се разработва с основната цел да осигури ефективна координация и съгласуваност при изпълнението на конкретните задължения на всички ангажирани страни при обгрижването и работата с непридружени малолетни и непълнолетни деца, като винаги се гарантира спазването на правата на децата.

Изключително важно е този механизъм да бъде финализиран на национално ниво, за да има последователност на работа, за да са ясни ролите и отговорностите на всички, които се грижат за непридружените непълнолетни деца от бежански произход.

Необходимо е завършването и пускането в действие на процедури за тяхното приемане, настаняване, за събиране на семейства, за всичко процедури, от които те са част. Досега от началото на 2022г. са подадени над 1300 молби за международна закрила на непридружени непълнолетни деца у нас. За да може тяхната съдба да се решава по един обективен начин и да следва някаква ясна законова рамка, е от изключително значение този документ да бъде завършен.

Работата с непридружени непълнолетни лица е основен фокус на дейностите по проект „Подкрепа за бъдеще“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки Финансов механизъм и съвместно с екипа на Каритас София.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn