Координационен механизъм за взаимодействие между институциите и организациите

Координационният механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на непридружени или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се на територията на Република България, включително децата, търсещи и/или получили международна или временна закрила е в процес на създаване от 2015г. и се разработва с основната цел да осигури ефективна координация и съгласуваност при […]