„Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави”

Финансираща организация: ЕК/Фонд “Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Период: 01/07/2019 – 30/09/2021

Водеща организация: Сдружение “Каритас София”
Партньор: Сдружение “Съвет на жените бежанки в България”

Бенефициенти: граждани на трети държави, които пребивават законно в Република България, включително лица търсещи и получили международна закрила, в особена

степен уязвимите лица, както и техни близки роднини.

Основна цел: Oсновна цел на проекта е да изгради капацитет за успешна интеграция на граждани на трети държави (ГТД) и да подобри достъпа им до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото общество.

Специфични цели:

ГТД имат подобрен достъп до социални, здравни и образователни услуги и заетост;

ГТД имат устойчиви умения за самостоятелен живот и посрещат основните си нужди;

ГТД и приемащото общество взаимодействат активно.

Дейности: Предоставяне на информация; образование и обучение по български; заетост и интеграция на пазара на труда; социално подпомагане и достъп до услуги; активно участие и социално приобщаване.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn