„Всички сме замесени от едно тесто”

Финансираща организация: Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Продължителност: 01/07/2019 – 30/06/2020

Бенефициенти: деца (на ученическа възраст, 7-11 г.) от семейства на бежанци и от български семейства

Основна цел: Основната цел на проекта е осъществяване на културен обмен, трайни връзки и комуникации между деца от мигрантски произход (бежанци и търсещи закрила) и деца от българското общество. Проектът цели да образова децата както за общото помежду им, така и за различията, и да подпомогне преодоляването им. Инициативата адресира необходимостта от интеграция и адаптация на децата от бежански семейства и същевременно – преодоляването на страховете и предразсъдъците у местната общност.

Специфични цели:

  • Постигане на алтернативна гледна точка на българската и бежанската общност една спрямо друга;
  • Изграждане на успешни междуличностни връзки и приятелства;
  • Разширяване на общата култура у децата;
  • Информираност, образованост и разбиране относно културните различия, ценности и идентичност;
  • Укрепване на възможностите за самостоятелно формиране на мисли у децата, аргументиране, асоциативно мислене, емпатия, изразяване на емоции, подобряване на комуникационните умения;
  • Взаимопомощ между семейства и родители.

Дейности: Провеждането на серия от мероприятия с продължителност два астрономически часа, с участие на преводач и медиатор: съвместно замесване на хляб за деца от бежански и български семейства, обединено около различни теми за всяка сесия (празници, обичаи, национална кухня, сезони, дом, семейство, приятелства, традиции, и др.).

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn