„Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България” 2021

Финансираща организация: ВКБООН

Продължителност: 01/01/2021 – 31/12/2021

Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци

Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила, чрез експертно застъпничество на индивидуално ниво и предоставяне на хуманитарна помощ, насочена към най-уязвимите групи.
Специфични цели: През 2021 г. СЖББ ще продължи да предоставя комплексна помощ на уязвимите бенефициенти (семейства с повече от три деца; самотни родители; хора с увреждания; лица, преживели насилие; възрастни хора), за да подобрят социалното си положение.
Ще се обърне внимание на местната общност по отношение на повишаване на осведомеността относно бежанците чрез публикации в социалните медии, предоставяне на информация чрез срещи с индивидуални и корпоративни дарители и ангажиране на общността чрез дарителски кампании.
Дейности:  
– експертно лобиране и застъпничество;
–  разработване на програми за директна социална работа с получилите международна закрила и търсещите закрила лица;
– повишаване на осведомеността и ангажираност на обществото (чрез дарителски кампании; организиране на срещи с индивидуални и корпоративни дарители; публикации в социалните медии);
– управление на проекта.
 

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn