Непридружени непълнолетни и малолетни деца, потърсили закрила в България – 2022

Според данни на Държавна агенция за бежанците от началото на 2022 година до сега в страната ни са потърсили закрила 488 непридружени непълнолетни и малолетни деца. Въпреки наличието на всеобхватна международна правна рамка за правата на децата и тяхната защита, децата мигранти, особено тези, които са непридружени или които са били разделени от родителите си […]