„Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в районно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците”

Финансираща организация: ЕК/Фонд “Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ), изпълняван с договор за услуги, сключен с Международна организация по миграция (МОМ) Продължителност: 01/03/2018 – 31/12/2018 Дейности: Проектът включваше тематични занимания в Хлебна къща София, въвличащи жените в дейности като месене и разговори на различни теми, както и групови срещи за предоставяне на информация и социално консултиране. […]

„Смелостта да бъдеш себе си – групи за овластяване на момичета и девойки”

Финансираща организация: Български фонд за жените Продължиност: 01/09/2018 – 31/12/2018 Дейности: Проектът пилотира Програма за овластяване на момичета и девойки, идващи от страни на военни конфликти, търсещи закрила и/или получили вече международна закрила.Програмата съдържа следните основни теми, касаещи периода на съзравяне: социални контакти и взаимоотношения с връстници; умения за социална предпазливост и изграждане на план […]