„Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България” 2020

Финансираща организация: ВКБООН Продължителност: 01/01/2020 – 31/12/2020 Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила, чрез експертно застъпничество на индивидуално ниво и предоставяне на хуманитарна помощ, насочена към най-уязвимите групи. Специфични цели: През 2020 г. СЖББ ще премести фокуса от социалната медиация и хуманитарната […]