قدرت فراموش کردن گذشته را داریم. قدرت تغییر کردن آینده را داریم. 

“شورای زنان پناهنده در بلغارستان” به پناهندگان و پناهجویان در روند انطباق و ادغام آنها در جامعه بلغاری کمک می کند.

چه چیزی انجام می دهیم؟

مکانی برای هر فردی که فعلا در شرایط سخت است.

هر کسی بدون توجه به جنسیت، دین و ملیت مستحق حق مبارزه زندگی بهتر برای خودش و خانواده اش است. ” شورای زنان پناهنده در بلغارستان” پناهندگان و پناهجویان را در روند انطباق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خود پشتیبانی می کند و به دنبال کمک به آنها برای توسعه مهارت های اجتماعی و زندگی ، افزایش ایمان به تلاش ها و موفقیت خود و ترویج ادغام فعال است.

درباره ما

حمایتی که هر کسی سزاوار آن است!

“شورای زنان پناهنده در بلغارستان” به پناهندگان و پناهجویان درباره روند انطباق و ادغام در اجتماع بلغاری کمک می کند و همچنین کمک های بشردوستانه، مشاوره اجتماعی، ترجمه، همراهی به نهاد های مختلف و اطلاعات درباره حقوق و تعهدات اساسی جامعه پناهندگان تامین می کند. “شورای زنان پناهنده در بلغارستان” درباره جشن ها، اطلاعات برای کشور های مبدا، آشنایی جامعه با آنها و همچنین درباره آشنایی جامعه پناهندگان با فرهنگ، سنت ها و آداب و رسوم بلغاری، کمک میکند.

چه چیزی می خواهیم انجام بدهیم؟

آینده پر از فرصت ها!

حق انتخاب درباره تامین کردن آینده بهتر برای خودش و خانواده اش بدون توجه به جنسی، نژاد، ملیت، دین یا قومیتی که هر کسی دارد.

بر گذشته غلبه کنیم. آینده را تغییر کنیم.

می خواهیم محیطی بهتر برای احترام به حق برخورد انسانی و عادلانه و تضمین حقوق برابر ایجاد کنیم و همچنین می خواهیم شهروندان و موسسات بلغاری در طی روند تضمین حق پناهندگان برای خواستار و دریافت کمک بدون نقض کرامت انسانی آنها، جذب کنیم.

به ما کمک کنید و علت ما را پشتیبانی کنید!

نیاز صورت دارد ولی ملت ندارد. روش اهدایی به اندازه خود عمل اهمیت دارد. همبستگی تنها زمانی معنا پیدا می کند که احساسات با عقل ترکیب شوند و اعتماد شکسته نشود، بلکه حفظ و تحریک شود.

برای چه مبارزه می کنیم؟

تداوم در همه سطوح.

حمایت

رویکرد چند رشته ای با کار بر روی پرونده های فردی فضا را برای اصطلاحاً وکالت داد.

پشتیبانی بشردوستانه

پناهجویان و پناهندگان با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند، می توانند از سازمان ما چیزهایی که از نیاز اولیه هستند، دریافت کنند.

میانجیگری اجتماعی

از طریق برنامه میانجیگری اجتماعی، پناهجویان احتمال دسترسی به پشتیبانی اجتماعی دریافت می کنند.

فعالیت کارشناسی

سازمان "شورای زنان پناهنده در بلغارستان" کارشناسان مختلفی که مستقیم با پناهجویان و پناهندگان کار می کنند، در آموزشها و سمینارها برای مشکلات فعلی جمع می کند.

با ما تماس بگیرید!

پرسش ها دارید، نیاز به کمک و یا پشتیبانی دارید؟ درباره تماس گرفتن با ما دو دل نداشته باشید!