„Всички заедно можем да живеем в мир“, казаха непридружените деца бежанци

На 21.02.2023 г. се проведе междинно събитие по проект „Подкрепа за бъдеще“ под надслов „Детството – мечти за децата, отговорности за възрастните“ организиран от Сдружение „Каритас София“ и “Съвет на жените бежанки в България” с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм, програма „Вътрешни работи“.
Форумът се състоя в „Домът на Европа“ и в него взеха участие експерти от Държавната агенция за бежанците (ДАБ), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), социални работници, сътрудници социални дейности, културни медиатори и деца – непридружени от РПЦ „Овча Купел“ и председателят на Детски съвет към ДАЗД.
Линда Ауанис, председател на сдружението „Съвет на жените бежанки в България“, сподели че „Децата търсещи международна закрила в България не избират сами да напуснат страната си. Родителите предприемат рискованото пътуване за децата си, защото искат да им дадат шанс за по-добър спокоен и мирен живот.“ Тя отбеляза, че около 40% от търсещите международна закрила са деца и тенденцията е към увеличаване на броят им и подчерта важността на интеграцията на бежанците в обществото ни.
Представителите на държавните институции разясниха механизма за настаняване на непълнолетните малолетни и непълнолетни лица. Захари Стоилков – и.д. директор на дирекция “Социална дейност и адаптация” към ДАБ разясни как се изпълнява настаняването на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци в приемно семейство, социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа. Марга Стоянова, експерт на ДАЗД обясни за координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и работата на Горещата телефонна линия за деца 116 111.
Социалният работник на СЖББ, Юра Данчева, представи резултатите от проведена анкета с въпроси към социални работници, сътрудници социални дейности, културни медиатори. Резултатите представиха основните изводи и маркираха основните теми, свързани с предизвикателствата и качеството на предоставените услуги за непридружените непълнолетни и малолетни лица за периода м.02.2022г. – м. 02.2023г. Основният и най-важен показател в индивидуалният подход е работата по случаи и изработването на индивидуален план, оценка и разпределянето на отговорности и срокове. Този показател показа, че най-важното за добре свършената работа не е количественото измерение, а качеството на добре свършената работа. Бяха отбелязани и препоръките, свързани с междуинституционални срещи по случаи, подобряване на материалната база и хигиена, повече обучени специалисти, повишаване на мотивацията за работа и квалификация на персонала работещ с деца.
С дискусия на тема „Децата и мирът“ беше представена гледната точка на децата, които споделиха Какво е да живееш в мир? – „Спокоен живот, без удари, без тревоги, без война.“ За децата мирът не е дин ден да е добър, а един ден не. Как може да се постигне мир? – „Когато всички хора са заедно“, казаха децата.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn