Позиция на ВКБООН относно доброволното връщане в Украйна на деца бежанци без родителска грижа

По-рано този месец Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) изрази своята позиция относно доброволното връщане в Украйна на деца бежанци без родителска грижа. Публикуваният документ се фокусира върху непридружените деца и тези, евакуирани от институции за грижи в Украйна. Основната му цел е да гарантира, че най-добрите интереси на тези уязвими деца са защитени и поддържани по време на процеса на доброволно репатриране.

В документа се подчертава, че страната на закрила носи основната отговорност за защитата на правата на децата бежанци на нейна територия. Украинските власти играят жизненоважна роля в предоставянето на информация за ситуацията и услугите, налични в района на връщане, както и условията за грижа за всяко дете. Тази информация помага на компетентните органи в страната на закрила да вземат информирани решения.

Като се има предвид нестабилната и несигурна ситуация в Украйна поради продължаващия конфликт, ВКБООН призовава държавите да спрат принудителното връщане на граждани и някогашни постоянно пребиваващи жители на Украйна. В резултат на това децата бежанци без родителска грижа не трябва да бъдат принудително връщани в Украйна.

Също така се посочва, че доброволното връщане на деца бежанци без родителска грижа се извършва само при специфични условия, че детето и неговият родител(и), законен настойник или лице, което се грижи за него, трябва доброволно да поискат връщането; или че връщането трябва да се проведе безопасно, и опазвайки достойнството, като се вземат предвид специфичните нужди на детето. Компетентните органи в страната на убежище трябва да установят, че висшите интереси на детето са в съответствие с връщането, като вземат предвид правата на детето, желанията, ситуацията със сигурността в предложената зона за връщане, специализираните нужди и наличните услуги и подкрепа в зоната на връщане.

Всяко решение относно дете без родителски грижи трябва да се ръководи от принципа на най-добрия интерес, както е дефиниран в Конвенцията за правата на детето. Този принцип обхваща материални права, правни принципи и процедурни правила. Процесът на вземане на решение трябва да се извършва от властите на страната на убежището, като се гарантира безопасността на децата бежанци и тези, разселени в чужбина.

В документа се посочва също, че когато възгледите и желанията на детето, родителите и законния настойник се различават, детето има право на подходящо законно представителство по време на всяко административно или съдебно производство. Това гарантира, че най-добрият интерес на детето е официално оценен и представен.

По отношение на събирането на семейството за деца без родителски грижи, ВКБООН подчертава важността на тази процедура, когато това е възможно и че е в най-добрия интерес на детето. Ако събирането на семейството не е възможно, трябва да се осигури алтернативна грижа в семейна среда. Договореностите за институционална грижа трябва да се разглеждат само като последна мярка и за възможно най-кратко време. Украинските власти могат да подкрепят вземането на информирани решения, като предоставят съществена информация относно договореностите за грижа, решенията за настойничество и възможностите за първите в Украйна. Те могат също да улеснят контакта и локализирането на семейството, да оценят районите на връщане и да потвърдят наличието на базови услуги. Те трябва да създадат адекватни системи за наблюдение на положението на завърналите се деца. Социални работници трябва да са на разположение в районите на завръщане, за да разработят индивидуални планове за грижа, да насърчават устойчивото завръщане и реинтеграция и да осигурят настаняване в семейна среда, когато е възможно.

Както се посочва в документа, ВКБООН е готов да предостави съвети и подкрепа на държавите относно събирането на семейството и прилагането на процедурни гаранции за вземане на решения за доброволно връщане и процедури за най-добър интерес, в съответствие с правните стандарти и насоките на ВКБООН.

Нашата организация е съгласна с позицията на ВКБООН по този много важен въпрос и като партньор ние я подкрепяме чрез защитата на най-добрите интереси на децата бежанци. Чрез спазване на очертаните предпазни мерки и принципи, правата и благосъстоянието на тези уязвими деца могат да бъдат опазени и поддържани по време на процеса на репатриране.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn