"Не си сам"

-

a

Финансираща организация: Фондация ОАК
Бенефициенти: Непридружени непълнолетни, търсещи закрила
Цели на проекта
- Предпазване на бенефициентитe от множеството опасности, пред които са изправени;
- Подобряване на физическото, психическото и материалното им състояние и предотвратяване появата на някои физически или психични заболявания;
- Предоставяне на информацията, необходима за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона.
Дейности: В рамките на проекта са предвидени дейности, свързани с подобряване физическото, психологическото и материалното състояние на бенефициерите, предотвратяване появата на някои физически или психични заболявания, предоставяне информация, необходима за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона.