"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила в България"

-

TФинансираща организация: ВКБООН

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила

Основна цел: Основната цел на проекта е да улесни процеса на първоначална адаптация/интеграция на новопризнатите бежанци и лицата, получили международна закрила, както и на търсещите закрила чрез предоставяне на услуги за социална медиация и хуманитарна помощ.

Специфични цели:

  • Подпомагане на социалната адаптация и ориентация на търсещите закрила чрез социална медиация и консултации: предоставяне на информация за права и задължения, културна ориентация, улесняване на достъпа до медицински и образователни услуги, комуникация с работодатели и др. и предоставяне на хуманитарна помощ въз основа на оценка на индивидуалните/семейните потребности;
  • Повишаване на хуманитарната помощ чрез стартиране на кампании с участието на индивидуални и корпоративни донори;
  • Наблюдение и анализ на ситуацията и нуждите на целевата група с цел оптимизиране на наличните механизми за реакция чрез фокус групи, индивидуални и групови консултации и домашни посещения;
  • Идентифициране на уязвимостта и предоставяне на подкрепа и помощ на уязвимите лица в съответствие с техните права и нужди;
  • Отличаване на потенциални лидери в общността и успешни истории за интеграция на лица, получили международната закрила;
  • Насърчаване на тясното партньорство и ефективното сътрудничество между държавните агенции и НПО-та чрез мултидисциплинарни срещи/обсъждане на случаи;
  • Застъпничество за правата на лицата, получили междунаридна закрила и търсещите закрила пред съответните национални органи чрез участие в събития и срещи за изграждане на капацитет и застъпничество;
  • Предоставяне на адекватна информация относно лицата, получили междунаридна закрила и търсещите закрила, на широката общественост с цел повишаване на осведомеността на обществото и предотвратяване речта на омразата.

Дейности:  Хуманитарна помощ; предоставяне на услуги за социална медиация; разработване на програми за лобиране и застъпничество; публичност и информиране; дарителски кампании.