Застъпничество и лобиране

Снимка: Каритас София

Много често случаите, които постъпват в организацията чрез Програмата за социална медиация или чрез Програмата за хуманитарна подкрепа са сложни, многопластови и процеса на работа по тях изисква търсене на решeния и сътрудничество, както с останалите организации в сферата, така и с НПО, предоставящи социални услуги в общността. Събирането на оперативно ниво на специалистите, директно работещи с бежанци и търсещи закрила, дава възможност в рамките на една до три работни срещи да се обсъдят най-важните стъпки по даден случай, да се разпределят роли и задачи и да се работи до бързото постигане на резултати по най-спешните нужди.

Мултидисциплинарният подход на работа даде пространство и за така нареченото застъпничество чрез работа по индивидуални случаи. Постигнатите резултати и изработеният механизъм за насочване в индивидуални случаи се оформят като добра практика и служат за подобряване достъпа до услуги и междуорганизационното сътрудничество и при следващ случай.

Дейностите ни по лобиране са свързани с иницииране на градивни предложения за интеграционни политики на високо ниво, съвместно с широк кръг от партньорски организации.