Стани наш партньор

Инициативите и проектите, развивани от "Съвета на жените  бежанки в България" през последните 15 години, са възможни благодарение на съвместните усилия и принос на широк кръг от хора и лица, далеч отвъд рамките на екипа ни. Дългосрочните и краткосрочните ни партньорства покриват както международни организации и съответните им филиали у нас, така и местни сдружения, а също и търговски компании и физически лица.

Съвместно с партньорите ни от неправителствения сектор развиваме серия от инициативи, сред които централно място заемат социалните групи за деца, за жени и за мъже, подкрепяни по няколко от основните ни проекти – съответно от партньорите ни ВКБООН, УНИЦЕФ България, Обществения борд на Телъс Интернешънъл в България и др., както и с подкрепата на Европейския фонд "Убежище, миграция, интеграция" (ФУМИ) и МВР.

Както за по-мащабните международни организации, така и за начинаещите НПО и неформални групи /граждански дружества/ на местно ниво, партньорството със "Съвета на жените бежанки в България" в подкрепа на търсещи закрила лица и бежанци дава възможност за работа с лоялен партньор с дългогодишен опит в областта, който познава от първа ръка спецификите и нуждите на бенефициентите и може да идентифицира ефективни мерки за подпомагане и интеграция.

За физическите лица начините да партнират на СЖББ са доброволчеството, както и материалното или финансово дарителство. Всеки, който желае да бъде наш доброволец, би могъл да се включи в дейността ни както във връзка с набирането, сортирането и разпределението на дарения, така и със своите професионални умения и опит - например с превод от и на арабски и фарси. За повече информация, можете да прочетете статия ни “Бъди доброволец”, или да се свържете директно с нас.

Сред възможностите за корпоративно партньорство се нареждат подкрепата на конкретни проекти, кампании и инициативи, корпоративното дарителство и дарителството по ведомост, и разбира се, не на последно място, опцията да за разработване на индивидуален съвместен проект, който да бъде реализиран от екипа ни в рамките на конкретна програмата за корпоративна социална отговорност. Дарителството по ведомост се състои в избора на конкретна сума, която ежемесечно се отчислява от възнаграждението на служителя и се насочва към избрана от него или на екипно ниво кауза.

Наред с данъчните облекчения за дарители, които предвид естеството на дейността ни, могат да достигнат до 5% от данъчната основа при дарители физически лица и до 10% от положителния счетоводен финансов резултат - при юридическите лица, подпомагането на нашите каузи влече със себе си и други ползи, освен чистото морално удовлетворение.

СЖББ е фокусиран върху популяризирането и положителния имидж на нашите партньори, чрез посочването им във всички наши комуникационни материали и комуникационни платформи, и включването на техните лога по желание. Целите, към които се стремим с това, надхвърлят чистия PR - за нас е от съществено значение доброто да достига до максимално широк кръг от хора, да докосва сърцата им и да ги вдъхновява.

Ако проявявате интерес към настоящите опции при всяка от посочените форми на партньорство, моля, свържете се с нас по някой от следните начини:

тел: +359 8 78 136 231; +359 8 78 136 321; +359 8 76 766 588

e-mail: office@crw-bg.org