Стани част от екипа

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

Позицията е свързана с практическа подкрепа за търсещи, получили закрила и граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на България в рамките на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, договор № BG65AMNP001-2.005-0001-C01/05.06.2019г., финансиран по Фонд "Убежище, интеграция и миграция" на ЕС, изпълняван от "Каритас" - София и "Съвет на жените бежанки в България".


ОТГОВОРНОСТИ:
-    Предоставяне на социални консултации за бенефициентите на Сдружението;
-    Изготвяне на социална оценка/оценка на потребностите, план за работа по случаи, водене на индивидуални случаи, мониторинг и проследяване на случаи;
-    Работа в екип с културен медиатор;
-    Работа с хора на терен, информиране за права и задължения - социални, медицински, правни, образователни и др.;
-    Комуникация с държавни и общински институции (социални, здравни и образователни); 
-    Проучване и насочване към подходящи социални услуги;
-    Осъществяване на домашни посещения;
-    Регулярно проследяване на изпълнението на плановете за работа по случаи;
-    Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
-    Участие в ежеседмични срещи за интервизия на случаи;
-     Участие в групова супервизия.


ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:
-    Висше образование, степен – специалист/“бакалавър“/“магистър“ по една от следните специалностите: социални дейности/ социална педагогика/ психология или други в социалната сфера;
-    Общ професионален опит минимум 3 години в директна работа с деца и семейства, с общности и уязвими групи,  в/ или със системата за закрила на детето;
-    Владеене на чужд език се счита за предимство; 
-    Компютърна грамотност;
-    Опит при работа с бежанци, търсещи закрила и мигранти е предимство;
-    Опит като социален работник в ДСП и ОЗД е предимство.

ПРЕДЛАГАМЕ:
-    срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
-    карта за градски транспорт;
-    служебна карта за телефон.

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:
Моля изпратете CV на посочения адрес: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 05.08.2021  г.
Телефон за връзка: 0878 136 321