Експертна дейност

Експертите към Съвета на жените бежанки в България работят в направленията „Социална медиация" и „Лобиране и застъпничество“. Те организират и провеждат вътрешни обучения за екипа, специфични обучения за професионалисти, развиват нови за организацията дейности по застъпничество в индивидуални случаи, разработват и въвеждат вътрешна методика за водене на случаи със специален фокус върху случаи на насилие, основано на пола, деца в риск и родители, отглеждащи децата си сами.

СЖББ поставя фокус върху теми като равнопоставеност на половете, повишаване информираността относно насилие, основано на пола, право на помощ за пострадалите, както и последствия за извършителите. Особено внимание се отделя при случаи, които касаят деца. Бяха изработени вътрешни насоки за работа по случаи на насилие, основано на пола или на произхода, домашно насилие, физическо, психическо и сексуално насилие в рамките на ръководни документи, съгласно които екипът на сдружението работи със своите бенефициенти – както пряко чрез медиация и консултиране, така и непряко, чрез довеждане до знанието на компетентните държавни органи.

Експертният екип развива и вътрешна методика за работа по случаи на бежанци и търсещи закрила, която включва специфика на социалната оценка, приоритизиране на нуждите, план за работа и обхват на насочванията. Методиката взема под внимание както културните различия, предисторията на преживени травматични събития, така и специфичната актуална ситуация на хора, попаднали в различна и непозната държава и изправени пред необходимостта да изградят наново живот за себе си и за децата си.

Съвместно със свои партньори СЖББ събира различни специалисти, директно работещи с бежанци и търсещи закрила за обучения и семинари по актуални проблеми от практиката ни.

Провеждаме и традиционно обучение за доброволци, при които се дискутират теми като личностния и общностен смисъл на доброволчеството, както и практически действия, с които доброволецът може да бъде полезен.