کمک خواستن؟

بروشورها

کتاب عبارات

فیلم های

الخدمات والحقوق الصحية في بلغاريا

سلامت روان در هنگام آگاهی از COVID-19 - فارسی

تماس های اضطراری

نشانی

Sofia 1000, 95 Ekzarh Yosif Str

ایمیل آدرس

office@crw-bg.org

تلفن برای تماس:

359878136231+
359878136321+
359876766588+

تلفن تماس - عربی

359878952691+

تلفن تماس - فارسی

359878607550 +

به ما کمک کنید و علت ما را پشتیبانی کنید!

نیاز صورت دارد ولی ملت ندارد. روش اهدایی به اندازه خود عمل اهمیت دارد. همبستگی تنها زمانی معنا پیدا می کند که احساسات با عقل ترکیب شوند و اعتماد شکسته نشود، بلکه حفظ و تحریک شود.