مخاطب

برای ما پیام ارسال کنید:

جهات ألأتصال

در تماس باشید!

نشانی:

صوفیه، خیابان "ایسکار" 37 - دفتر مرکزی، از دوشنبه تا جمعه، از 9:00 صبح تا 17:30 بعد از ظهر باز است.

خیابان صوفیه "ایسکار" 51 - انبار کمک های بشردوستانه سه شنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 9:00 الی 17:30 باز است.

تلفن برای تماس:

359878136231+
359878136321+
359876766588+

تلفن تماس - عربی:

359876114161+
359879509544+
359879605265+
359879605214+

تلفن تماس - فارسی:

359876989805+

تلفن تماس - اوکراینی:

359886730412+
359886730502+
359886730473+

ایمیل آدرس:

office@crw-bg.org

به ما کمک کنید و علت ما را پشتیبانی کنید!

نیاز صورت دارد ولی ملت ندارد. روش اهدایی به اندازه خود عمل اهمیت دارد. همبستگی تنها زمانی معنا پیدا می کند که احساسات با عقل ترکیب شوند و اعتماد شکسته نشود، بلکه حفظ و تحریک شود.