مخاطب

برای ما پیام ارسال کنید:

جهات ألأتصال

در تماس باشید!

نشانی:

Sofia 1000, 95 Ekzarh Yosif Str

تلفن برای تماس:

359878136231+
359878136321+
359876766588+

تلفن تماس - عربی:

359876114161+
359879509544+
359879605265+
359879605214+

تلفن تماس - فارسی:

359876989805+

تلفن تماس - اوکراینی:

359886730412+
359886730502+
359886730473+

ایمیل آدرس:

office@crw-bg.org

به ما کمک کنید و علت ما را پشتیبانی کنید!

نیاز صورت دارد ولی ملت ندارد. روش اهدایی به اندازه خود عمل اهمیت دارد. همبستگی تنها زمانی معنا پیدا می کند که احساسات با عقل ترکیب شوند و اعتماد شکسته نشود، بلکه حفظ و تحریک شود.