"Public support for asylum seekers and refugees in Bulgaria"

Финансираща организация: ВКБООН

Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци

Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила, чрез експертно застъпничество на индивидуално ниво и предоставяне на хуманитарна помощ, насочена към най-уязвимите групи.
Специфични цели: През 2021 г. СЖББ ще продължи да предоставя комплексна помощ на уязвимите бенефициенти (семейства с повече от три деца; самотни родители; хора с увреждания; лица, преживели насилие; възрастни хора), за да подобрят социалното си положение.
Ще се обърне внимание на местната общност по отношение на повишаване на осведомеността относно бежанците чрез публикации в социалните медии, предоставяне на информация чрез срещи с индивидуални и корпоративни дарители и ангажиране на общността чрез дарителски кампании.
Дейности:  
– експертно лобиране и застъпничество;
–  разработване на програми за директна социална работа с получилите международна закрила и търсещите закрила лица;
– повишаване на осведомеността и ангажираност на обществото (чрез дарителски кампании; организиране на срещи с индивидуални и корпоративни дарители; публикации в социалните медии);
– управление на проекта.
 

Help us by supporting our cause!

The need has faces, but no nationality. The method of donation is as important as the act itself. Solidarity only makes sense when emotions are combined with reason and trust is not broken, but preserved and stimulated.
en_GBEnglish