Свободна позиция в "Съвет на жените бежанки в България"

Публикувано от Dessi на Пет., 03/19/2021 - 14:29

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси да назначи ЕКСПЕРТ „МЕТОДИЧЕСКА ПОДКРЕПА“.

Позицията е свързана с методическа подкрепа на екипа от социални работници и културни медиатори, въвеждане и управление на мултидисциплинарен подход и методология, определяне на  най-добрите решения и практики по отношение на уязвимите лица и сложни случаи.
 

Квалификация:
- Висше образование „бакалавър“, специалност Психология;

Отговорности по настоящия проект:
 - изготвя методика и вътрешна документация - необходима на екипа социални работници и културни медиатори, за да правят оценка и да разпознават нужди и социални заявки; 

- организира и провежда начално вътрешно обучение за екипа от социални работници и културни медиатори за запознаване с методиката на работа, основни теми касаещи работата с бежанци и търсещи закрила; 

-изготвяне на социална оценка и план за работа по случай; 

- специфични теми като насилие по полов признак, насилие/неглижиране на деца, разпознаване на криза, оценка на риска, мерки при спешни ситации;

 - въвежда и поддържа системен начин за провеждане на социално консултиране, обществено ориентиране и избиране на последователност и вид на предоставяните услуги; 

- организира и провежда ежеседмични срещи за интервизия (обсъждане на работата с бенефициенти, мониториране на качеството на предоставяните услуги, предоставяне на решения за   казуси, проследяване на насочванията към външни за организацията услуги и специалисти); 

- предоставя указания и насоки през цялото време на проекта, подкрепяйки екипа от социални работници и културни медиатори като следва принципи, които зачитат произхода и културата на бенефициентите;

 - следи за необходимостта от сигнализиране в случаи на насилие или риск спрямо дете/деца или възрастни и подава информация към релевантните институции;

 - организира и провежда мултидисциплинарни срещи за работа по случаи; 

- подготвя и подава информация на Координатора за броя на бенефициентите, преминали през Програмата, за вида на случаите и предоставените услуги, за развитието на случаите и ефекта на услугите; 

- участва в работни срещи на експертно ниво, представя проекта; 

- спазва Етичния кодекс на организацията.

 

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:
Моля изпратете CV на посочения имейл: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 25.03.2021 г.
Телефон за връзка: 0878 136 321