„Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България” 2020

Финансираща организация: ВКБООН

Продължителност: 01/01/2020 – 31/12/2020

БенефициентиТърсещи закрила и бежанци

Основна целПроектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила, чрез експертно застъпничество на индивидуално ниво и предоставяне на хуманитарна помощ, насочена към най-уязвимите групи.

Специфични целиПрез 2020 г. СЖББ ще премести фокуса от социалната медиация и хуманитарната подкрепа към предоставянето на комплексна помощ на уязвимите бенефициенти (семейства с повече от три деца; самотни родители; хора с увреждания; лица, преживели насилие; възрастни хора) за да подобрят социалното си положение.

Ще се обърне внимание на местната общност по отношение на повишаване на осведомеността относно бежанците чрез публикации в социалните медии, предоставяне на информация чрез срещи с индивидуални и корпоративни дарители и ангажиране на общността чрез дарителски кампании.

Дейности 

– експертно лобиране и застъпничество;

–  разработване на програми за директна социална работа с получилите международна закрила и търсещите закрила лица;

– повишаване на осведомеността и ангажираност на обществото (чрез дарителски кампании; организиране на срещи с индивидуални и корпоративни дарители; публикации в социалните медии);

– управление на проекта.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn