За нас

Съветът на жените бежанки в България e сдружение с нестопанска цел,     създадено през месец март 2003 година и е официално регистрирано като  неправителствена организация, от българското правителство на 17-ти март 2003 година(рег. № 1221 / 2003) . Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет Линда Ауанис.

Мисия

Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Ние подкрепяме правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и своето семейство независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

Съветът на  жените бежанки в България работи активно в посока изграждане на толерантност, етническа търпимост, разбиране и подкрепа от страна на местната общност  към проблемите на бежанците.

Съветът на жените бежанки в България счита, че наличието на Мир е естествено условие и предпоставка за положителното развитие и просперитет на всяко човешко същество.

Визия

Ние имаме силата да забравим миналото

Ние имаме силата да променим бъдещето

Вие можете да ни помогнете да го направим

Цели

Защита на човешките права на членовете на общонстта.

Подпомагане на социалната интеграция на новопризнатите бежанци в Република България

Създаване на по-добра среда за спазване правото на хуманно и справедливо отношение, гарантиране на равни права независимо от принадлежност към определена раса, социално положение, религия, пол или националност

Привличане на българските граждани и институции в процеса на гарантиране правото да се иска помощ и тя да се получава, без да се накърнява човешкото достойнство.