Социална медиация

Съветът на жените бежанки в България подпомага своите бенефициенти чрез Програмите си за директна работа с бежанци и търсещи закрила лица в направленията  Социална медиация и Хуманитарна подкрепа.

Социална медиация

Социалните медиатори на СЖББ са представители на българската и близко-източната култура. Те говорят арабски, фарси и английски език, преминават през задължително вътрешно обучение при постъпване и последващи надграждащи обучения по редица теми като: хуманитарен контекст на работата с лица, бягащи от страни на въоръжени конфликти; закрила на деца в риск; трудности в социалната адаптация, мерки при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола; реагиране при кризисна ситуация и изработване на план за сигурност и други. Част от екипа от социални медиатори е базиран на терен, в районно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците към Министерски Съвет (ДАБ при МС) в град София.

Чрез програмата за социална медиация, хората, търсещи закрила, получават възможността за директен достъп до социална подкрепа под формата на преводи и фасилитиране на комуникацията, придружаване до медицински и здравни специалисти, социално консултиране и информиране, покриване на спешни здравни и социални разходи за уязвими лица.

Същата подкрепа получават и хора, получили международна закрила и установили се да живеят в България. Те биват подпомагани в усилията им да се адаптират в една различна и непозната за тях социална, здравна и образователна система. Социалните медиатори предоставят подкрепа по казуси, свързани с образование – постъпване в училища и детски градини, регистриране в здравната система, социално информиране и достъп до социални услуги в общността и др.