Съвета на жените бежанки в България, Сдружение „Каритас София”, Български червен кръст, и фондация „Център Надя” стартират съвместен проект в подкрепа на търсещи международна закрила в България

Bg_sign
Eu sign
 Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG/AMIF – SO1 – NO1 – A4 „Подобряване на механизма на социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация, включително идентификация на уязвими лица и техните нужди”, договор 812108 – 128/2015

 

До месец септември 2016 г. четирите организации ще изпълняват съвместно проект „Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ, и правно консултиране”

Основната цел на проекта е да предостави комплекс от услуги, които да улеснят и насърчат социалната и културна адаптация на целевата група в приемащото общество. Услугите са насочени към граждани на трети страни, кандидатствали за една от формите на международна закрила: статут на бежанец или субсидиарна закрила. В рамките на проекта ще бъдат включени минимум 500 представители на целевата група, настанени в Регистрационно – приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в София, Харманли и с. Баня, както и живеещи на външни адреси в София.

Планираните дейности са насочени в четири направления. Оказване на практическа помощ за реализиране на права и задължения, улесняване на достъпа до социални, здравни и друг вид услуги чрез предоставяне на социална медиация и консултиране, писмен и устен превод.

Провеждане на курсове по български език, начално ниво. Курсът е с практическа насоченост с акцентът в обучението върху компонентите „говорене” и „слушане”. Целта на обучението е да изгради комуникативни умения на обучаемите, които да им позволят да се справят по-добре в ежедневни битови ситуации.

Предоставяне на психологическа помощ и емоционална подкрепа за подобряване на психичното здраве на търсещите международна закрила. Травмата от преживяното насилие и бягството често водят до състояние на зависимост от болезнени спомени, загуба на контрол върху живота си, загуба на посока.

Не на последно място целевата група ще може да се възползва от юридически консултации относно възможните изходи от процедурата за предоставяне на статут. Познаването на правата и задълженията по време на процедурата за предоставяне на статут е предпоставка тяхното реализация, но и за спазване на закона като водещ принцип във всяка правова държава.

Отговорен Орган:
Министерство на вътрешните работи
Дирекция „Международни проекти”

За повече информация:
Радостина Белчева – координатор на проекта от страна на Съвет на жените бежанки в България
r.belcheva@crw-bg.org
0878 738 148


 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „ Убежище, миграция и интеграция”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Каритас София” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.