Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България

-

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) и кофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН

Дейности: Допълнителното финасиране на основните дейности в рамките на проект: „Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България, 2017 г.“ от Европейската Комисия, позволи съществуването и поддържането на разширен обем от услуги в Програмата за социална медиация, а именно работата на екипите от социални медиaтори на терен в Районно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в град София, оказващи подкрепа на търсещи закрила лица.