“SAVE – Speak out against violence”, фаза II

-

Финансираща организация: УНИЦЕФ

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и деца)

Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пол (НОП) и други видове насилие, чрез директни програми (индивидуална подкрепа и разширяване на осведомеността на групата и дейности за профилактика на НОП) за преживелите го/или лица в риск.

Дейности: Социални консултации, превод, придружаване; психотерапевтична и юридическа помощ, индивидуална подкрепа (покриване на разходи/фонд за уязвимост) за бежанци и търсещи закрила. Мултидисциплинарни срещи за обсъждане на случаи със съответните специалисти и организации/институции.