“SAVE – Speak out against violence”, фаза III

-

3Финансираща организация: УНИЦЕФ България
Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и юноши), както и специалисти в общността
Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пола (НОП) и други видове насилие, чрез директни програми (индивидуална подкрепа и разширяване на осведомеността на групата и дейности за профилактика на НОП) за преживелите го/или лица в риск.
Дейности: 
- Групови сесии по въпросите на равенството между половете и повишаване на осведомеността на бежанците и търсещите закрила относно насилието, основано на пола;

- Повишаване на осведомеността и предоставяне на информация сред специалистите в общността за работа с бежанци и търсещи закрила;

- Организационно развитие и устойчивост;

- Обучение за културни медиатори и преводачи.