"ЕВЪРМОР - Активиране, овластяване, ангажиране на жени, граждани на трети държави, за подобряване на професионалните им възможности"

-
EVERMORE

Финансираща организация:  ЕК, програма Еразъм+
Водеща организация: Verein Multikulturell (Австрия)
Партньорски организации: Катро България; Bupnet (Германия); Surt (Испания); Lithuanian Women's Lobby Organization (Литва); CESIE (Италия); Съвет на жените бежанки в България
Бенефициенти: жени, граждани на трети държави (ГТД); ментори; обучители
Основна цел: интеграция на бежанки и мигрантки, граждани на трети държави (ГТД), на пазара на труда - идентифициране, оценка и развитие на необходимите умения и компетенции.
Специфични цели: 
- овластяване на жени-ГТД чрез увеличаване на техните допълнителни професионални възможности и по този начин улесняване на достъпа им до пазара на труда;
- установяване на менторство и овластяване между жени от приемащото общество (ментори) и жени-ГТД;
- насърчаване на процеса на оценяване на уменията на жени-ГТД с индивидуална методика.
Дейности: екипът на СЖББ ще допринесе със специфични насоки във всички интелектуални продукти по проекта, но ще бъде интензивно включен в разработването на Методологията за оценка и на Програмата за овластяване.