НЕМО – „Използване на новата медия в образованието за превъзмогване на дискриминацията срещу мигранти он-лайн

-

Финансираща организация: ЕК/ФУМИ 2017

Място на изпълнение: София, България

Партньори: Arci Solidarieta (Италия), Unitov (Италия), Ares 2.0 (Италия), Sudwind (Австрия), Radio Afrika Tv (Австрия),  GPF (България), Urban Prod (Франция), Afrikaert (Унгария)

Бенефициенти: Ученици, учители, семейства на ученици, училища, институции, мигранти и бежанци

Основна цел: Проектът има за цел да се бори със стереотипите срещу граждани на трети държави(ГТД), като се съсредоточи върху умножаващата се роля на онлайн информацията и комуникацията чрез процес на повишаване на осведомеността и обучението на младите хора, близки до онлайн средата, за да ги насочи към съзнателното и балансирано използване на онлайн комуникацията и информацията за миграционния феномен и ГТД.

Специфични цели:

  • Да се постигне по-добро разбиране на използването на цифрови медии от младежите, по-специално във връзка с разпространението на подвеждащи новини и дискриминационно поведение;
  • Да се повиши осведомеността на ключови фигури (родители и учители/училищна среда) относно дискриминацията на ГТД в новите медии (социални мрежи и интернет) и относно решаващата роля, която те играят за подпомагане на детето в изправянето пред феномена;
  • Да се предостави на образователната среда на европейските страни иновативна, ефективна и здрава методология и инструменти, способни да се борят с дискриминацията на ГТД с подход, основан на доказателства и участие;
  • Да се стимулира промяната на поведението в места и социална среда, където интеграцията изглежда истинско предизвикателство, включващо както мигранти, така и немигрантски родители;
  • Да се насърчават родителите, особено майките на мигранти, да участват в училищния живот на децата, защото интеграцията включва и зрителни контакти. Онлайн поведението и критичното отношение към подвеждаща информация могат да бъдат подобрени чрез ежедневни човешки взаимодействия.

Дейности: СЖББ е партньор в следните дейности:

  1. Фокус групи с ученици, учители, родители;
  2. Създаване на инструментариум - добри практики за създаване на видео интервюта с мигранти и бежанци.