„Смелостта да бъдеш себе си – групи за овластяване на момичета и девойки"

-

Финансираща организация: Български фонд за жените

Дейности: Проектът пилотира Програма за овластяване на момичета и девойки, идващи от страни на военни конфликти, търсещи закрила и/или получили вече международна закрила.
Програмата съдържа следните основни теми, касаещи периода на съзравяне: социални контакти и взаимоотношения с връстници; умения за социална предпазливост и изграждане на план за сигурност; изграждане на асертивност и позитивна самооценка.