"SAVE – Speak Out Against Violence", фаза I

-

Финансираща организация: Уницеф България

Дейности: Проектът съдържаше серия от информационно-обучителни сесии с цел повишаване на информираността сред търсещи закрила лица на територията на ДАБ при МС и бежанците в гр. София, по темите за насилие основано на пола, равнопоставеност на половете, законова рамка спрямо извършители и грижи и услуги за пострадалите. Изработена бе и методика и Програма за провеждане на сесиите, заедно с комплект информационни брошури.