"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България"

-

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) и кофинансиран от Върховния Комисариат за бежанците към ООН.

Дейности: Фасилитиране процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги по програма за социална медиация и хуманитарна подкрепа и създаване на култура на толерантност чрез дейности по лобиране и застъпничество,публичност и информиране. Допълнителното финасиране от Европейската Комисия, позволи съществуването и поддържането на разширен обем от услуги в Програмата за социална медиация, а именно работата на екипите от социални медиатори на терен в Районно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в град София, оказващи подкрепа на търсещи закрила лица.