"Създаване на общи регионални практитки за психосоциална подкрепа за бежанци и търсещи закрила, оцелели и/или свидетели на насилие по полов признак и други видове насилие"

-

Финансираща организация: Международен комитет за спасяване

Цели: Проектът цели да повиши капацитета на професионалистите за идентифициране на случаи на насилие по полов признак сред жени и деца, търсещи закрила, в районно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците; повишаване информираността и предотвратяване на случаи на повторна виктимизация на пострадалите, изработване на общи практики при работа по случаи на идентифицирани жертви

Дейности:

  1. Предоставяне на социални услуги и информация за уязвими групи жени и деца, бежанци и търсещи закрила, включително оцелели и/или свидетели на насилие по полов признак;
  2. Повишаване капацитета на местните социални доставчици за ефективен отговор на нуждите в областта на превенцията и закрилата.