"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила лица в България"

-

Финансираща организация: ВКБООН

Дейности:

  1. Да фасилитира процеса на начална интеграция и адаптация на лицата, получили международна закрила чрез предоставяне на услуги по програма за социална медиация и хуманитарна подкрепа;
  2. Да създава култура на толерантност и разбиране чрез дейности по лобиране и застъпничество, публичност и информиране.