"Подпомагане процеса на първоначална адаптация на търсещите международна закрила чрез социална медиация,образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране"

-

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Каритас България

Партньори: Български червен кръст, Сдружение „Съвет на жените бежанки в България”, Фондация „Център Надя”

Основна цел: Подпомагане на процеса на първоначална адаптация за търсещите международна закрила чрез пакет от социални, психологически, образователни и правни услуги.

Дейности: Провеждане на информационна кампания; обучение на социални медиатори и други членове на екипа; предоставяне на социална медиация и консултиране; провеждане на курсове по български език; предоставяне на психологична помощ, емоционална подкрепа, както и регулярна супервизия на екипа на проекта; юридически консултации.