Консултативно – информационен център

Снимка: Д. Кашавелов

Целева група:

Бежанци и търсещи закрила живущи на външни адреси

Описание на дейността:

Консултативно – информационният център предоставя социални услуги и консултации по въпроси съпътстващи процеса на интеграция и адаптация на бежанци и търсещи закрила на територията на Република България.  Центърът разполага с екип от пет социални работника и ръководител.

Консултиране и социална подкрепа:

 • Осъществяване на контакт с бежанци и търсещи закрила, които не са успяли да реализират връзка с институции на територията на Република България, с цел съдействие и последваща подкрепа
 • Реализиране на контакт с бежанци и търсещи закрила насочени от други институции и организации
 • Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите с цел планиране на дейности, които да очертаят зоните на подкрепа
 • Посещение на адрес с цел оценка на условията на живот и планиране на дейности за подобряването им ако се налага
 • Помощ в осигуряването на здравословните потребности чрез медицински прегледи
 • Индивидуални и групови консултации по въпроси свързани с разяснение на правата и задълженията на пребиваващите на територията на Република България предвидени от държавното законодателство
 • Консултиране в процеса на създаване на адресна регистрация, получаване на лични документи и здравноосигурителен статус
 • Подкрепа в комуникацията с институции и НПО – придружаване, превод, попълване и подаване на документи
 • Насочване към специализирани организации за оказване на помощ на бежанци
 • Индивидуални и групови консултации по въпроси свързани с трудова заетост, образование, жилищно настаняване, достъп до здравни услуги и повишаване на здравната култура
 • Индивидуални и групови консултации с  родители в посока  осигуряване    на базовите потребности на детето, разпознаване на нуждите на детето,  права на детето, справяне в конфликтни ситуации, превенция на насилието
 • Консултации за бременни, достъп до медицински услуги по време на бременността, развиване на родителските умения, достъп до социална подкрепа предвидена в Закона за закрила на детето в България, подкрепа в осигуряване на базовите потребности на новороденото дете

Групови дейности:

 Арт терапевтични ателиета, групи за усвояване на нови умения. Заниманията създават предпоставка за активно общуване между участниците, което води до обмен на идеи в условията на междукултурна комуникация и повишаване нивото на усвояване на български език.

Адрес