Административен офис

training1Лобиране и застъпничество за законодателни и процесуални промени, свързани с процедури, закони и практики за бежанци, търсещи закрила.

Участие в мрежи, работни групи, изследвания и партниране с всички заинтересовани страни на национално и международно ниво, работещи с бежанци, хора търсещи закрила и имигранти – държавни институции, общини, социални партньори, НПО, академични общности и др.

Повишаване на информираността на широката общественост относно проблемите на бежанците и изграждане на междукултурна компетентност, толерантност и разбиране с цел по-добра интеграция, чрез публикуване на материали, информационни кампании, организиране на срещи, празненства и др.

Адрес