Откриващо събитие

Публикувано от admin на Пет., 09/27/2019 - 14:16

 

Фонд „Убежище, Миграция и Интеграция”

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Интеграция и законна миграция – мерки за прилагане на Плана за действие на ЕС за интеграция на граждани на трети страни“ BG65AMNP001-2.005, проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, договор № BG65AMNP001-2.005-0001-C01/05.06.2019г.

 

На 05 септември  в „Софийска младежка лаборатория за иновации“ се състоя    откриващото събитие по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, което се организира от Каритас София и Съвет на жените бежанки в България. По време на събитието гостите и представителите на медиите бяха запознати с целите на проекта, както и какво предстои като дейности.

Основната цел на проекта е реализирането на успешна интеграция на граждани на трети държави в българското общество чрез активно включване и приобщаване във всички аспекти на социалния, икономическия и културен живот в страната. Проектът съдържа програма, чиято цел е да изгради капацитет за успешна интеграция на граждани на трети държави и да подобри достъпа до социални и здравни услуги, заетост, развитие на социални и житейски умения, овластяване и насърчаване на активното участие в обществото, съчетани с подходи за промяна на негативните нагласи сред приемащото общество.  Основните дейности по проекта включват работа по следните приоритетни области от Националната програма за интеграция на бежанците в България и Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети страни: предоставяне на информация; образование и обучение по български език; заетост и интеграция на пазара на труда; социално подпомагане и достъп до услуги; активно участие и социално приобщаване. Услугите са насочени към граждани на трети страни пребиваващи легално в Република България или кандидатствали за една от формите на международна закрила.  В рамките на проекта ще бъдат включени минимум 2800 лица, настанени в Регистрационно – приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в София и Харманли, СДВНЧ София и СДВНЧ Любимец, както и живеещи на външни адреси в София.

Планираните дейности са насочени в няколко направления. Оказване на практическа помощ за реализиране на права и задължения, улесняване на достъпа до социални, здравни и друг вид услуги чрез предоставяне на социална медиация и консултиране, писмен и устен превод.
 Изграждане на необходимите социални и житейски умения и компетенции за реализация на пазара на труда в България е от основно значение за гражданите на трети страни, както и създаване на компетенции за реализиране на потенциала и подобряване чрез насърчаване на предприемачеството сред тях.

Предоставяне на психологическа помощ и емоционална подкрепа за подобряване на психичното здраве на търсещите международна закрила. Травмата от преживяното насилие и бягството често водят до състояние на зависимост от болезнени спомени, загуба на контрол върху живота си, загуба на посока. В рамките на проекта ще се проведат сесии сред родители с цел разясняване на спецификите на образователната система в България. За да се подготвят децата за успешното им интегриране в обществото е необходимо всички те да  бъдат включени и мотивирани  в образователния процес.

Отговорен Орган:
Дирекция „Международни проекти” - Министерство на вътрешните работи 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФУМИ, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Каритас София” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.